Maatschappelijk kapitaal – Gesellschaftskapital 2017-12-14T22:20:17+02:00

Maatschappelijk kapitaal – Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital ist der Höchstbetrag, für den die Gesellschaft Anteile ausgeben kann.

GLOSSAR