Naamloze Vennootschap (NV) – Aktiengesellschaft 2017-12-14T22:20:17+02:00

Naamloze Vennootschap (NV) – Aktiengesellschaft

Die Naamloze Vennootschap stellt das Pendant zur deutschen Aktiengesellschaft dar. Das zu erbringende Stammkapital beträgt 45.000 Euro.

GLOSSAR