Joanna Hagemans 2021-03-24T09:42:16+02:00

JOANNA HAGEMANS

Paralegal

AUSBILDUNG

  • Bachelor Niederländisches Recht an der aan de Universität Maastricht
  • Master Recht und Arbeit, Spezialisierung Niederländisches Arbeits- und Gesellschaftsrechtt an der Universität Maastricht

KORRESPONDENZSPRACHEN

  • Niederländisch
  • Englisch

FACHGEBIETE UND SPEZIALISIERUNGEN

  • Haftungsrecht
  • Vertragsrecht
  • Arbeitsrecht